Szukaj
Menu

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INMONDO

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego prowadzonego w domenie www.inmondo.pl, w szczególności warunków technicznych świadczenia usług przez Sklep internetowy oraz dokonywania za jego pośrednictwem zakupów Towarów, ich dostarczania Klientowi, dokonywania płatności za zamówione Towary oraz rozwiązania i odstąpienia od umowy.

II. DEFINICJE

Następujące terminy w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie:

 1. Sprzedający – „Meble Matkowski” Sp. z o.o. z siedzibą: 64-761 Krzyż Wielkopolski, ul. Tęczowa 10, KRS 0000369960, NIP 7671686867, e-mail: sklep@inmondo.pl.

 2. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady świadczenia Usług przez Sklep.

 3. Sklep internetowy/Sklep – internetowa platforma handlowa umieszczona pod adresem www.inmondo.pl, umożliwiająca Klientom zawieranie umów sprzedaży Towarów.

 4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca ze Sklepu internetowego.

 5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.

 6. Klient na prawach Konsumenta– Klient będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zawierający umowę w Sklepie bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, która jednak nie posiada dla tego Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 7. Usługi – wszelkie świadczenia wykonywane przez Sprzedającego na rzecz Klientów w celu realizacji umowy z Klientem zawartej w Sklepie.

 8. Towary – wszelkie składniki materialne wystawione przez Sprzedającego w Sklepie, będące lub mogące być przedmiotem zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedającym umowy sprzedaży.

 9. Formularz – formularz, za pośrednictwem którego Klient podaje dane niezbędne do zawarcia umowy w Sklepie.

 10. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru oraz dane zawarte w Formularzu.

 11. Konto– wydzielona technicznie i organizacyjnie sekcja strony Sklepu składająca się z adresu e-mail i hasła, która umożliwia Klientowi dokonanie zakupu Towaru i która zawiera dane o Kliencie i historii zamówień (złożone zamówienia, faktury). Klient odpowiada za zapewnienie, aby wszystkie informacje wprowadzone przy tworzeniu Konta były poprawne, kompletne i aktualne.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Do korzystania ze Sklepu internetowego przez Klientów niezbędny jest dostęp do sieci Internet oraz dostęp urządzenia (komputer, laptop, ipad, telefon i inne), na którym prawidłowo zainstalowana została przeglądarka internetowa. Przeglądarka powinna być skonfigurowana w taki sposób aby obsługiwać pliki typu cookie oraz skrypty Java Script. Klient powinien posiadać właściwie skonfigurowane i aktywne konto poczty elektronicznej.

2. W celu właściwego świadczenia Usług Sprzedający korzysta z plików cookie (informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które odczytywane są przy każdym połączeniu się przeglądarki internetowej). Wskazane pliki są niezbędne do właściwego świadczenia usług przez Sprzedającego. Pliki cookies mogą być w każdym czasie usunięte przez Klienta z pamięci jego komputera. Klient może także w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików. Więcej informacji na ten temat zawiera Polityka prywatności dostępna w Sklepie.

IV. OFERTA

1. Oferowane przez Sprzedającego w Sklepie Towary są fabrycznie nowe, spełniające wymagania techniczne i prawne.

2. Zdjęcia umieszczone na stronach Sklepu, publikowane są jako materiał poglądowy. Jako Sklep zastrzegamy możliwość wprowadzania zmian wzornictwa, wymiarów, funkcji prezentowanych mebli. Dokładne informacje o aktualnej ofercie, meblach i materiałach z jakich zostały wykonane, Klient może uzyskać w Salonie firmowym w Poznaniu lub poprzez kontakt pod adresem email: info@inmondo.pl, tel. +48 (95) 749 24 41

3. Wszystkie podane ceny Towarów wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

4. Cena nie zawiera kosztów dostawy, które są doliczane do ostatecznego kosztu Zamówienia w zależności od wielkości zamówienia i obowiązujących w dniu zamówienia promocji związanych z kosztami dostawy. Klient składając Zamówienie jest informowany o kosztach dostawy, które łącznie składają się na wartość Zamówienia. O łącznej cenie wraz z podatkami Towaru będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, wniesienie itp) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży.

5. Zamieszczone na stronach sklepu informacje o Towarach są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 w związku z art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego. Klient dokonując Zamówienia, składa ofertę kupna określonego Towaru oferowanego przez Sklep.

6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedającego automatycznie wygenerowany e-mail potwierdzający zarejestrowanie zamówienia. E-mail ten jest równoznaczny z oświadczeniem o przyjęciu oferty i zawarciem umowy sprzedaży.

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Towarów do oferty na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, w tym zmian wzornictwa, wymiarów, funkcji prezentowanych mebli co nie ma wpływu na przyjęte do realizacji Zamówienia.

8. Sklep prowadzi wysyłkę Towarów zarówno na terenie Polski jak i za granicę po uprzednim ustaleniu ze Sklepem poprzez kontakt mailowy: info@inmondo.pl, miejsca dostawy oraz kosztów dostawy.

V. ZAMÓWIENIA

1. W celu złożenia Zamówienia Klient dokonuje wyboru Towaru, w tym powinien wybrać żądane cechy wybranego Towaru (np. ilość, kolor, wielkość itp.) i wybrać polecenie „Dodaj do koszyka” następnie kontynuować zakupy. Po przejściu do koszyka Klient może dokonać jego modyfikacji lub powrócić do wybierania kolejnych Towarów poprzez kliknięcie „ Kontynuuj zakupy” albo przejść do finalizacji zamówienia poprzez wybór polecenia „Przejdź do kasy”.

2. Klient w celu realizacji Zamówienia powinien podać swoje dane. Może to uczynić poprzez logowanie do Konta, w tym celu podając adres e-mail i hasło lub dokonać zakupu bez rejestracji jako „Gość” wypełniając Formularz.

3. Klient nie posiadający Konta, który chce dokonać jego rejestracji może jej dokonać podając wybraną przez siebie nazwę oraz adres email. Na podany adres e-mail e- mail zostanie przesłana przez Sklep informacja z hasłem dostępu, które Klient może zmienić po pierwszym logowaniu. W przypadku kolejnych zakupów w Sklepie Klient posiadający Konto dokonuje logowania za pomocą podanego wcześniej adresu e-mail oraz hasła.

4. Klient w celu zawarcia umowy powinien podać swoje dane osobowe w Formularzu, który wypełnia przy realizacji Zamówienia:

a. imię i nazwisko lub nazwę

b. adres pocztowy miejsca zamieszkania lub siedziby

c. adres e-mail

d. numer telefonu

5. Klient podaje również adres dostawy jeśli jest inny niż wskazany w Formularzu adres zamieszkania lub prowadzenia działalności oraz na potrzeby rozliczeń adres do faktury oraz numer NIP. Podanie przez Klienta niepełnych lub nieprawidłowych danych w Formularzu rejestracyjnym oraz adresie dostawy może uniemożliwić realizację Zamówienia.

6. W przypadku wystąpienia niejasności co do podanych w Formularzu danych Klienta (w szczególności w odniesieniu do danych Klienta uniemożliwiających dokonanie dostawy Towaru) Sprzedający skontaktuje się z Klientem w celu ich wyjaśnienia. W braku uzyskania od Klienta wyjaśnień Sprzedający może odmówić potwierdzenia i realizacji Zamówienia, o czym Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta.

7. Po uzupełnieniu danych w Formularzu oraz podaniu adresu dostawy Klient dokonuje wyboru płatności zgodnie z działem VI Regulaminu. W celu realizacji Zamówienia Klient powinien zaakceptować regulamin Sklepu.

8. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w p. 6 Działu IV z treścią umowy. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sprzedawcy.

9. W przypadku niedostępności Towaru zamówionego przez Klienta lub niemożności realizacji Zamówienia w terminie wskazanym w potwierdzeniu Zamówienia lub braku możliwości realizacji Zamówienia z innych przyczyn, Klient zostanie poinformowany przez Sprzedającego o zaistniałej sytuacji pocztą elektroniczną lub telefonicznie – poprzez wysłanie informacji na wskazany przez Klienta adres e- mail lub numer telefonu. Klient może anulować Zamówienie w razie wystąpienia okoliczności wskazanych w niniejszym ustępie, które stanowi odstąpienie od umowy.

10. W przypadku odstąpienia Klienta zgodnie z p. 9 niniejszego Działu, jeśli Klient dokonał zapłaty za zamówiony Towar, Sprzedający zwróci Klientowi zapłaconą kwotę zgodnie z zasadami wskazanymi w dziale XII.

VI. FORMY PŁATNOŚCI

1. Klient, składając Zamówienie ma prawo wybrać następujące formy płatności w zależności od własnych preferencji:

a. Przelew bankowy – przelew należności na konto Sklepu: 13 1140 2004 0000 3902 8043 6582

b. Płatność za pośrednictwem platformy operatora płatności Przelewy 24: PayPro S.A. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15,NIP 779 236 98 87, REGON 301345068, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, z kapitałem zakładowy w wysokości: 4 500 000 zł, wpłaconym w całości, na zasadach określonych w regulaminach świadczenia usług tych operatorów,

c. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

d. Płatność za pobraniem przy dostawie towaru

2. W przypadku wybrania przelewu bankowego, określonego w p.1a) niniejszego Działu jako sposobu płatności Zamówienie realizowane jest dopiero po wpłynięciu na konto Sprzedającego ceny wraz z kosztami wysyłki.

3. Płatność przelewem bankowym, o której mowa w p.1a) powinna zostać dokonana w terminie 3 dni od dnia złożenia Zamówienia. W razie braku płatności w terminie 3 dni od dnia złożenia Zamówienia, Klient otrzyma od Sklepu informację drogą e- mailową z przypomnieniem o dokonaniu zapłaty. Jeżeli Klient nie dokona płatności za Zamówienie w terminie 14 dni od daty złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane (Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy) po upływie 14 dnia, a Klient otrzyma wiadomość e-mail z informacją o anulowaniu Zamówienia.

4. Do każdego zakupionego w Sklepie Towaru wystawiany jest paragon. Na życzenie Klienta może zostać wystawiona faktura VAT, po podaniu przez Klienta numeru NIP. Faktura zostanie wystawiona w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy i zostanie Klientowi przesłana na adres e-mail wskazany w Formularzu i/lub dostarczona wraz Towarem.

VII. DOSTAWA

1. Towar będzie dostarczany na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej.

2. W przypadku dostawy towaru za granicę, Sklep przed potwierdzeniem Zamówienia uzgadnia z Klientem sposób i możliwość dostawy do danego kraju oraz koszt przesyłki. W tym przypadku przed złożeniem Zamówienia Klient jest zobowiązany do kontaktu ze Sklepem drogą telefoniczną lub e-mailową.

3. Koszt przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej jest uzależniony od rozmiaru, wagi i rodzaju Towaru oraz miejsca dostawy.

4. O koszcie dostawy Sklep każdorazowo informuje Klienta przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

5. Koszt dostawy stanowi koszt dodatkowy do ceny Towaru i jest do niej doliczany.

6. Wszystkie przesyłki wysyłane do Klienta są odpowiednio zapakowane i ubezpieczone.

7. Sklep dokona dostawy po pełnej kompletacji założonego przez Klienta zamówienia. Klient w przypadku opóźnień w produkcji własnej lub dostawy od zewnętrznego producenta do Sklepu części zamówionych produktów, Klient może wydać dyspozycję o podziale zamówienia na oddzielne wysyłki. Może tego dokonać przez wysłanie maila na adres sklep@inmondo.pl. W przypadku gdy koszty dostawy wrosną, ze względu zmianę liczby przesyłek względem wyliczonych w trakcie składania zamówienia, zostanie o tym poinformowany w celu akceptacji. Brak dyspozycji lub też akceptacji ewentualnej zmiany kosztów dostawy, oznacza zgodę na czas oczekiwania na skompletowanie produktów do wysyłki zamówienia w całości.

8. Dostawa przewoźnikiem PEKAES jest to zwyczajowo przesyłka gabarytowa spakowana na palecie (stelażu), dostarczana pod podany przez klienta adres.

Dostawy do Odbiorców Prywatnych odbywają się wyłącznie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w

godzinach od 8:00 do 16:00, a przewidywany termin realizacji dostawy może wynieść do 48 godzin licząc od

daty odbioru przesyłki od Nadawcy.

Dostawa do Odbiorcy Prywatnego nie obejmuje następujących czynności:

– usługi wniesienia/zniesienia,

– dostawa na wskazaną godzinę.

Regulamin Przewoźnika PEKAES

VIII. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji po zawarciu umowy w Sklepie.

2. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania Towaru do wysyłki oraz czas dostawy. W określonych okolicznościach, kiedy prezentowany Towar nie jest dostępny w Sklepie (a na stronie przy towarze widnieje informacja “Produkt dostępny na zamówienie” ), a Klient nie odstąpił od umowy zgodnie z p. 9 działu V niniejszego Regulaminu, czas realizacji obejmuje również czas produkcji, nie dłuższy niż 8 tygodni.

Zapis ten dotyczy wyłącznie sprzedaży mebli produkcji naszej marki  “Inmondo – room to discover”. Wyjątkiem są towary produkcji zewnętrznej – takie jak materace, lampki, krzesła, foteliki i inne dodatki – gdzie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z winy innego producenta.

3. Towar zostanie przygotowany do wysyłki w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy w Sklepie, z zastrzeżeniem okoliczności braku Towaru lub  gdy produkt dostępny jest  na zamówienie, określonych w p. 2 niniejszego działu.

4. O dokładnym terminie przygotowania Zamówienia do wysyłki oraz terminie dostarczenia przesyłki wskazanym przez przewoźnika Klient informowany jest podczas weryfikacji Zamówienia przez Sklep (telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną na adres wskazany w Formularzu), zgodnie z p. 6 Działu IV.

5. Stan zamówienia Klient posiadający Konto w Sklepie może sprawdzić na stronie Sklepu w zakładce „Historia zamówień” dostępnej po zalogowaniu się na konto indywidualne Klienta. Klient nie posiadający konta zostanie powiadomiony zgodnie z p. 2 niniejszego Działu.

          6. W przypadku zamówień specjalnych ( modyfikacji produktów na zamówienie) termin realizacji ustalany jest indywidualnie, w zależności o stopnia skomplikowania modyfikacji.

IX. DORĘCZENIE TOWARU

1. Chwilą dostarczenia Towaru jest moment wydania Towaru Klientowi lub upoważnionej przez niego osobie przez przewoźnika.

2. Dowodem wydania Towaru jest dokument wydania lub list przewozowy podpisany przez Klienta lub osobę upoważnioną przez Klienta.

3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia Towaru, które miały miejsce w trakcie przewozu. Klient powinien zbadać przesyłkę po doręczeniu jej przez przewoźnika w sposób zwyczajowo przyjęty i odmówić jej przyjęcia, jeśli Towar lub jego opakowanie jest uszkodzone, otwarte lub w inny sposób naruszone. Klient powinien spisać protokół uszkodzenia przesyłki. Powyższe są zaleceniami i nie stanowią podstawy do odmowy rozpatrzenia reklamacji zgodnie z postanowieniami Działu X Regulaminu

4. Z uwagi na treść p. 3 powyżej Klient, akceptując Regulamin, godzi się na to, że Sprzedającemu będą przysługiwać wobec przewoźnika wszystkie ewentualne roszczenia związane z zaginięciem, uszkodzeniem, ubytkiem związanym z dostawą lub opóźnieniem w dostawie Towaru.

X. REKLAMACJE, RĘKOJMIA, GWARANCJA

1. Klient może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Sklepu (w tym funkcjonowania Konta) w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu Sklepu. Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej wysyłając wiadomość na adres e-mail: sklep@inmondo.pl. W reklamacji Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji.

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej wpływu. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

4. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem lub Klientem na prawach Konsumenta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

5. Sprzedający w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta wynikającej z rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

6. W celu rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w ust.4 niniejszego Działu przez Sprzedającego Klient powinien dostarczyć reklamowany Towar lub Towary wraz z dowodem zakupu tego Towaru/Towarów (kopia paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.). do Sprzedającego i opisem reklamacji. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedający niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo w miarę możliwości wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany Towaru, usunięcia wady Towaru lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Towaru na koszt Sprzedawcy.

9. Klient ponosi koszty ponownej dostawy Towaru po rozpatrzeniu reklamacji w przypadku nieuzasadnionego skorzystania z rękojmi (negatywnego rozpatrzenia reklamacji wynikającej z rękojmi przez Sprzedającego).

10. Rękojmia, o której mowa w ust. 4-8 niniejszego Działu, wobec Klienta nabywającego Towar w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący Konsumentem) zostaje wyłączona.

11. Producent Towaru udziela 12 miesięcznej gwarancji na nowy dostarczony Towar, liczonej od dnia dostarczenia Towaru obejmującej wady fizyczne Towaru wynikające z wady produkcyjnej lub materiałowej. W przypadku ujawnienia wady Towaru Klient zobowiązany jest do zgłoszenia reklamacji Sprzedającemu na adres e-mail: serwis@inmondo.pl i dostarczenia Towaru wraz z kartą gwarancyjną na adres podany przez Sprzedającego. Gwarant w ramach gwarancji wymieni Towar na nowy lub dokona naprawy. W terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu od Klienta Sprzedający powiadomi o terminie naprawy lub wymiany lub o odmowie świadczeń wynikających z gwarancji. Uprawnienia wynikające z gwarancji nie ograniczają i nie wyłączają prawa Konsumenta lub Klienta na prawach Konsumenta do reklamacji Towaru w ramach rękojmi.

12. Uprawnienia z rękojmi i gwarancji nie dotyczą sytuacji, gdy wada spowodowana była niewłaściwym zamontowaniem Towaru lub jego wykorzystaniem niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją producenta.

13. W przypadku kiedy klient dokona zakupu w kolorach niestandardowych jak różowy czy niebieski, są to meble produkowane na indywidualne zamówienie klienta – nie podlegają zwrotom bez uzasadnionej przyczyny, czyli takiej w której mebel posiada wady fabryczne lub jest uszkodzony.

XI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w p. 8 niniejszego działu Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

a) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@inmondo.pl;

b) w formie pisemnej na adres:

MEBLE MATKOWSKI Sp. z o.o. , Drawiny 72, 66-530 Drezdenko.

2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 1 do Regulaminu.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, przy czym w przypadku umowy, która:

(1) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części albo

(2) polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5. Prawo do odstąpienia nie obejmuje, poza innymi wymienionymi w przepisach prawa, w szczególności umów zawartych w Sklepie, w których:

a) przedmiotem świadczenia jest Towar  wyprodukowany według indywidualnych specyfikacji Klienta lub służących jego indywidualnym potrzebom, w tym produkty przy których widnieje informacja – “Na zamówienie”. Nie podlegają wymianie ani zwrotowi, zgodnie z Dz.U. 2014, poz.827 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta art. 38 pkt 3.

b) przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

6. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument powinien zwrócić Towar na adres: MEBLE MATKOWSKI Sp. z o.o., Drawiny 72, 66-530 Drezdenko. W przypadkach innych niż odbiór przez Sprzedawcę lub osobę przez niego wyznaczoną, konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru (np. koszty opakowania, opłatę pocztową za odesłanie przesyłki).

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

9. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Prawa określone w niniejszym dziale przysługują również Klientowi na prawach Konsumenta.

XII. ZWROT PIENIĘDZY

1. Sprzedający zwróci kwotę uiszczoną przez Klienta w przypadku:

a) odstąpienia przez Klienta od umowy (zwrotu Towaru), w tym na podstawie przepisów p. 9 Działu V Regulaminu,

b) wycofania zamówienia w całości lub w części, zgodnie z Działem V p.11 Regulaminu,

c) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego Towaru lub wymiany na nowy.

2. Należność zostanie zwrócona Kupującemu przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

3. W przypadku, w którym zwrot w sposób określony powyżej jest niemożliwy Sprzedający wezwie Klienta do podania danych niezbędnych do dokonania zwrotu.

4. Jeżeli płatność za Zamówienie została dokonana przez Klienta z rachunku bankowego, karty płatniczej lub karty kredytowej, które nie należały do niego, zwracana kwota zostanie przekazana na rzecz posiadacza rachunku bankowego, karty płatniczej lub karty kredytowej przy użyciu których Klient dokonał płatności.

5. Należność zostanie zwrócona niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od zdarzenia będącego przyczyną zwrotu należności.

XIII. TREŚCI ZAKAZANE

1. Klient nie może w ramach korzystania ze Sklepu internetowego i jego Usług dostarczać treści o charakterze bezprawnym, w tym treści wulgarnych oraz treści naruszających dobra osobiste Sklepu, kontrahentów lub osób trzecich. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od ingerowania w zawartość Sklepu internetowego oraz podejmowania jakichkolwiek innych działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe działanie Sklepu internetowego.

2. Klient uprawniony jest do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.

XIV. DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe Klientów lub osób upoważnionych przez Klienta będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności obowiązującą w Sklepie.

2. O celach, sposobach, zakresie i podstawach prawnych przetwarzanych danych osobowych w Sklepie oraz o wszelkich przysługujących Klientowi uprawnieniach Klient jest informowany przez Sprzedającego przed ich podaniem.

XV. PRAWO WŁAŚCIWE, JURYSDYKCJA, POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem znajduje zastosowanie prawo polskie, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz w zakresie w jakim dotyczy to Konsumentów lub Klientów na prawach Konsumenta ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. W sprawach dotyczących sporów pomiędzy Sprzedającym a Klientem będącym Konsumentem sądem właściwym jest sąd powszechny właściwy według przepisów prawa polskiego. W sprawach dotyczących sporów pomiędzy Sprzedającym a Klientem nie będącym Konsumentem sądem właściwym jest sąd powszechny właściwy według siedziby Sprzedającego.

3. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

XVI. KONTAKT

1. Wszelka korespondencja pisemna powinna być przesyłana na adres Sklepu, chyba że przedstawiciel Sklepu pisemnie lub w drodze korespondencji elektronicznej wskaże Kupującemu inny adres.

2. Klient może kontaktować się ze Sklepem również za pomocą poczty elektronicznej email: sklep@inmondo.pl oraz telefonicznie tel.+48 (95) 749 24 41 lub 725 220 022

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedający ma prawo do organizowania akcji promocyjnych i wyprzedażowych. Szczegółowe warunki akcji promocyjnych każdorazowo określają regulaminy promocji umieszczone na stronie internetowej Sklepu www.inmondo.pl. Do sprzedaży w akcjach promocyjnych przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów. Realizacja Zamówień składanych przez Klientów następuje według kolejności ich złożenia do wyczerpania zapasów objętych określoną akcją promocyjną. Poszczególne akcje promocyjne oraz wyprzedaże w Sklepie nie łączą się, chyba że regulamin danej akcji promocyjnej lub wyprzedaży stanowi inaczej.

2. Sprzedający może zmienić treść niniejszego Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego na stronie Sklepu, z zastrzeżeniem, że do Zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian zastosowanie mają postanowienia dotychczas obowiązującego Regulaminu.

Załącznik nr 1

..……………………………….

miejscowość, data

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

………………………………………………………

imię, nazwisko Klienta

………………………………………………………

adres zamieszkania

………………………………………………………

telefon kontaktowy

………………………………………………………

adres e-mail

NINIEJSZYM OŚWIADCZAM, ŻE ODSTĘPUJĘ OD UMOWY SPRZEDAŻY:

L.P.

NAZWA TOWARU (ORAZ SYMBOL PODANY NA STRONIE INTERNETOWEJ LUB NA OPAKOWANIU, JEŚLI DOTYCZY)

NUMER ZAMÓWIENIA

DATA OTRZYMANIA TOWARU

KWOTA (PLN)

DANE DO ZWROTU NALEŻNOŚCI (nr rachunku bankowego, imię, nazwisko i adres właściciela rachunku):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

INFORMACJE:

1. Wypełniony i podpisany formularz prosimy wysłać poprzez zakładkę „Zwrot/zmiana zamówienia” lub na adres sklep@inmondo.pl z dopiskiem

„zwrot” .

2. Konsument lub Klient na prawach Konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z zamówionym przez Klienta Towarem, wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży do sprzedawcy. Do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, w razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą.

4. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz unikalny kod zniżkowy (-5%) na pierwsze zakupy.